Park Jump Space jest miejscem rozrywki, aktywności oraz przede wszystkim dobrej zabawy zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Zważając na sportowy charakter Parku Jump Space i fakt, iż korzystanie z niego opiera się w głównej mierze na aktywności fizycznej, co zawsze wiąże się z ryzykiem urazów. Mając na względzie bezpieczeństwo swoje oraz innych, każdy korzystający z Parku Jump Space zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, a także do jego akceptacji oraz do bezwzględnego przestrzegania wszystkich regulacji w nim zawartych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z jakichkolwiek urządzeń dostępnych w Parku należy zapoznać się z Regulaminem, a także instrukcjami użytkowania poszczególnych urządzeń, które stanowią integralną część Regulaminu.
 2. Uiszczenie opłaty za bilet i otrzymanie opaski identyfikacyjnej równoznaczne jest z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu Parku Jump Space (dalej jako „Park”).
 3. Akceptacja warunków Regulaminu w przypadkach, o których mowa w rozdziałach XVI-XVII Regulaminu następuje w związku z zaistnieniem zdarzeń tam wskazanych.
 4. Niniejszy Regulamin reguluje zasady obowiązujące wszystkie osoby przebywające na terenie Parku (dalej jako ”Klienci”). Klientami są Dzieci, Rodzice, Opiekunowie (osoby pełnoletnie) oraz Osoby Towarzyszące.
 5. Park stanowi własność Green Bike Group Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie przy ul. Gostyńskiej 51, KRS 0000896398.
 6. Podmiotem zarządzającym Parkiem jest Green Bike Group Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie przy ul. Gostyńskiej 51, KRS 0000896398 (dalej jako „Spółka”).
 7. Wszystkie urządzenia w Parku posiadają wymagane atesty oraz zapewniają bezpieczeństwo użytkowania.
  Przy Parku znajduje się parking niestrzeżony, który jest bezpłatny dla Klientów Parku.
 1. Wszelkie dodatkowe kwestie dotyczące właściwego użytkowania urządzeń i atrakcji dostępnych w Parku, które nie zostały ujęte w treści Regulaminu będą rozstrzygane przez obsługę Parku w trakcie pobytu Klienta na terenie Parku lub e-mailowo w odpowiedzi na skierowane zapytanie na adres e-mail info@jumpspace.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Warunkiem przebywania na terenie Parku jest uiszczenie z góry stosownej opłaty, zgodnej z obowiązującym cennikiem, w godzinach otwarcia Parku.
 2. Informacje dotyczące rodzajów, cen i zasady dokonywania zakupu biletów, voucherów i karnetów dostępne są w recepcji Parku oraz na stronie internetowej www.jumpspace.pl/cennik/.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen i rodzajów biletów, voucherów i karnetów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
 4. Klient kupując bilet posiada prawo wstępu do Parku w określonej na bilecie dacie i godzinie.
 5. Voucher przeznaczony dla jednej osoby ważny jest 3 miesiące od daty zakupu.
 6. Karnet przeznaczony dla jednej osoby nie posiada terminu ważności i honorowany jest w każdy dzień tygodnia.
 7. Uiszczenie opłaty za wstęp uprawnia Klienta do korzystania z wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie całego Parku, przez określony czas.
 8. Opłata za bilet wstępu nie obejmuje kosztów usług dodatkowych świadczonych przez Park.
 9. Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na komfort Klientów liczba osób mogących jednocześnie korzysta
 10. z urządzeń w Parku jest ograniczona.
 11. Jedna osoba może jednorazowo zakupić dowolną ilość dostępnych biletów znajdującą się w sprzedaży, z uwzględnieniem limitów wejść na teren Parku o danej godzinie. O maksymalnej liczbie Klientów przebywających na terenie Parku w określonym czasie decyduje obsługa Parku. W przypadku osiągnięcia limitu sprzedaż biletów zostanie wstrzymana.
 12. Czas pobytu w Parku mierzony jest od momentu pobrania opaski do momentu zdania jej w recepcji Parku.
 13. W przypadku przekroczenia czasu pobytu opłaconego z góry Klient zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem Parku dostępnym na stronie www.jumpspace.pl/cennik/ lub w recepcji Parku.
 14. Opaska jest przypisywana do indywidualnego Klienta. Zabrania się udostępniania lub przekazywania opaski innym Klientom lub osobom trzecim.
 15. Za zgubienie, uszkodzenie lub zniszczenie opaski naliczona zostanie opłata w wysokości 50 zł.
 16. W cenie zakupionego biletu zawiera się dodatkowe 10 minut na przebranie w szatni.

ZASADY I WARUNKI ZWROTÓW

 1. W przypadku niewykorzystania przez Klienta biletu, vouchera lub karnetu z przyczyn leżących po stronie Spółki lub z przyczyn innych niż przyczyny leżące po stronie Klienta, w szczególności z powodu przerwy w funkcjonowaniu Parku będącej skutkiem siły wyższej lub wywołanej okolicznościami niezależnymi od Spółkę, na żądanie zgłoszone przez Klienta, Klientowi przysługuje wedle jego wyboru zwrot całości ceny biletu lub vouchera albo zmiana terminu wizyty w Parku pod warunkiem dostępności preferowanego przez Klienta nowego terminu wizyty.
 2. W przypadku niewykorzystania biletu, vouchera lub karnetu w części przez Klienta, z przyczyn leżących po stronie Spółki lub z przyczyn innych niż przyczyny leżące po stronie Klienta, w szczególności z powodu przerwy w funkcjonowaniu Parku będącej skutkiem siły wyższej lub wywołanej okolicznościami niezależnymi od Spółki, na żądanie zgłoszone przez Klienta, cena biletu, vouchera lub karnetu podlega zwrotowi w części proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych godzin (bilet i voucher) i wejść (karnet).
 3. W przypadku rezygnacji z organizacji przyjęcia urodzinowego z przyczyn leżących po stronie Klienta, zadatek, o którym mowa w rozdziale XVI ust. 3 Regulaminu zostanie zwrócony w formie karnetu na 5 wejść do Parku w wymiarze 1 godz. każde.
 4. W przypadku braku możliwości zorganizowania przez Spółkę przyjęcia urodzinowego, z przyczyn leżących po stronie Spółki lub z przyczyn innych niż przyczyny leżące po stronie Klienta, w szczególności z powodu przerwy w funkcjonowaniu Parku będącej skutkiem siły wyższej lub wywołanej okolicznościami niezależnymi od Spółki, na żądanie zgłoszone przez Klienta, zadatek podlega zwrotowi w całości.

ZASADY WEJŚCIA DO PARKU

 1. Klienci zobowiązani są do umieszczenia i przechowywania odzieży, toreb, plecaków i innych rzeczy wniesionych na teren Parku w wyznaczonych szafkach, zamykanych na szyfr/klucz.
 2. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji wpływających na stan świadomości,
  a także zachowujące się w sposób, który może zagrażać bezpieczeństwu Klientów Parku nie będą wpuszczane na teren Parku.
 3. Z Parku samodzielnie mogą korzystać Klienci, którzy ukończyli 18 lat.
 4. Korzystanie z Parku przez Dzieci do 18 lat ma miejsce tylko i wyłącznie na ryzyko Rodzica lub Opiekuna.
 5. Dzieci w wieku od 3 do 10 lat mogą korzystać z Parku tylko i wyłącznie pod stałą opieką Rodzica bądź Opiekuna.
 6. Dzieci powyżej 10 lat mogą korzystać z Parku pod stałą opieką Rodzica bądź Opiekuna ewentualnie pod nieobecność Rodzica lub Opiekuna, jednak za każdorazową uprzednią pisemną zgodą Rodzica lub Opiekuna. Zgoda może być udzielona jedynie na udostępnionym przez Park formularzu. Formularz dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.jumpspace.pl/dokumenty/ oraz
  w recepcji Parku.
 7. Rodzic lub Opiekun Dziecka w wieku od 3 do 6 lat włącznie jest zobowiązany przebywać
  z dzieckiem przez cały czas pobytu Dziecka w Parku i asystować Dziecku podczas korzystania
  z poszczególnych urządzeń, chyba że z instrukcji użytkowania danego urządzenia wynika odmiennie.
 8. Obsługa Parku ma prawo do sprawdzenia legitymacji szkolnej Dziecka lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i wiek celem ustalenia wieku Dziecka. Wobec braku legitymacji szkolnej lub innego dokumentu obsługa Parku ma prawo odmówić sprzedaży biletu oraz odmówić wejścia do Parku.
 9. Rodzic lub Opiekun powinien podjąć decyzję o korzystaniu przez Dziecko z atrakcji oferowanych w Parku uwzględniając możliwości, umiejętności i stan zdrowia Dziecka oraz wynikających z niego ograniczeń i zagrożeń, w szczególności mając na uwadze ryzyko powstania urazów i kontuzji.
 10. Klient wyraża zgodę na monitorowanie pobytu w Parku za pomocą kamer przemysłowych. Obraz albo obraz i dźwięk, jest rejestrowany w trybie ciągłym dla zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa na obiekcie z zachowaniem nienaruszalności dóbr osobistych. Klient wyraża zgodę nie tylko na obserwację, rejestrację i utrwalenie swojego pobytu w Parku, lecz również wykorzystywanie materiału filmowego we wszelkich kwestiach spornych, jakie mogą zaistnieć w związku z przebywaniem Klienta w Parku.
 11. Klient wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć oraz krótkich filmów przez obsługę Parku, a także nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku zarejestrowanego podczas pobytu w Parku w celach marketingowych, uzasadnionych rodzajem prowadzonej przez Spółkę działalności.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU

 1. Podczas pobytu na terenie Parku obowiązuje zakaz:
  • palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających,
  • przebywania w miejscach, które nie są przeznaczone dla Klientów,
  • wprowadzania zwierząt,
  • wnoszenia broni ostrych narzędzi i niebezpiecznych przedmiotów.
 1. Podczas pobytu na terenie Parku należy bezwzględnie i bezzwłocznie podporządkowywać się komunikatom, nakazom, poleceniom i wskazówkom wydawanym przez obsługę Parku.
 2. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu, Dziecko i Rodzic lub Opiekun zostaną pouczeni o treści Regulaminu i wezwani do przestrzegania jego postanowień, z zagrożeniem, że w razie dalszego nieprzestrzegania postanowień Regulaminu Klient może zostać wyproszony z Parku. W przypadku gdy pomimo treści pouczeń i wezwań, Dziecko i Rodzic lub Opiekun w dalszym ciągu nie przestrzegają postanowień Regulaminu, przez co stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych osób, stwarzają ryzyko zniszczeń lub uszkodzeń wyposażenia lub zakłócają korzystanie z atrakcji Parku przez inne osoby,  Dziecko i Rodzic lub Opiekun mogą zostać wyproszeni z Parku bez prawa do zwrotu uiszczonej za bilet ceny.
 3. Nagrywanie i robienie zdjęć przez Klienta własnym sprzętem wymaga każdorazowego zgłoszenia i uzyskania zgody obsługi Parku. Spółka nie wyraża zgody na komercyjne wykorzystanie nagrań i zdjęć przez Klienta.
 4. Podczas korzystania z urządzeń dostępnych w Parku zabronione jest żucie gumy do żucia bądź innych substancji.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z jakichkolwiek urządzeń dostępnych w Parku zaleca się zdjęcie biżuterii, okularów oraz innych ozdób, a także opróżnienie kieszeni, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu odnoszących się do poszczególnych urządzeń, z których wynika obowiązek zdjęcia biżuterii, okularów, ozdób i opróżnienia kieszeni.
 6. Klient zobowiązany jest korzystać z atrakcji, urządzeń oraz wszelkich oferowanych w Parku usług z najwyższą dbałością o stan wszelkich elementów wyposażenia i innych rzeczy ruchomych znajdujących się w Parku.
 7. Klient zobowiązany jest na terenie Parku do przestrzegania ogólnych zasad i norm kultury osobistej, w tym w szczególności powstrzymania się od używania wulgaryzmów, bądź innych przejawów agresji lub braku szacunku dla innych osób przebywających w Parku.
 8. Klient posiadający jakiekolwiek problemy zdrowotne zobowiązany jest korzystać z Parku stosowanie do aktualnego stanu zdrowia, ze szczególną ostrożnością i po uprzedniej konsultacji z lekarzem-specjalistą. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki uchybienia powyższemu obowiązkowi przez Klienta.
 9. Korzystanie z trampolin przez kobiety w ciąży oraz osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie zagrażać ich zdrowiu lub życiu jest zabronione.
 10. Klient, który w przeszłości doznał jakichkolwiek dolegliwości o charakterze ruchowym, nie wyłączając uprzednich schorzeń kręgosłupa, bądź przebył kontuzje lub urazy, leczył się operacyjnie albo przebył jakiekolwiek zaburzenia neurologiczne lub cierpią na choroby przewlekłe, może korzystać z trampolin jedynie za uprzednim okazaniem obsłudze Parku pisemnej zgody właściwego lekarza.
 11. Wszystkie uszkodzenia oraz wady urządzeń w Parku należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze Parku.
 12. W razie wypadku należy bezzwłocznie udzielić pierwszej pomocy lub wezwać pogotowie, a także poinformować obsługę Obiektu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za wypadki, szkody, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż nawet przestrzeganie Regulaminu i korzystanie z infrastruktury Parku zgodnie z jej przeznaczeniem, wiąże się z ryzykiem powstania urazu lub uszkodzenia ciała, co wynika z rodzaju i charakteru usług świadczonych w Parku, tj. z uwzględnieniem podwyższonego ryzyka sportowego, mając na uwadze cechy i właściwości trampolin, indywidualne predyspozycje motoryczne i zdrowotne użytkownika, i związane z tym w szczególności skutki np. nieudanego lądowania, co może potencjalnie rodzić konsekwencje nawet w zakresie poważnego urazu kręgosłupa, pleców, bądź głowy, a w skrajnych przypadkach powodować utratę życia. Do odpowiedzialności za szkody stosuje się zasady ogólne określone w przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności przepisy ustawy kodeks cywilny.
 3. W sytuacji pobytu na terenie Parku grupy zorganizowanej, jej Opiekun oraz organizator ponoszą solidarną odpowiedzialność za skutki zachowania uczestników grupy.
 4. Za świadome lub wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia obiektu Klient może zostać obciążony kosztami napraw lub zakupu nowego sprzętu. Za szkody spowodowane przez Dzieci odpowiadają ich Rodzice i Opiekunowie, na zasadach ogólnych  określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności na podstawie przepisów ustawy kodeks cywilny.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Parku spowodowane siłą wyższą lub okolicznościami niezależnymi od Spółki, w szczególności wynikającymi z awarii urządzeń oraz przerw w dostawie prądu. W przypadku przerwy w funkcjonowaniu Parku, Klientowi przysługuje, wedle wyboru Klienta, zwrot ceny biletu na zasadach określonych w rozdziale III Regulaminu albo zmiana terminu wizyty pod warunkiem dostępności preferowanego przez Klienta nowego terminu wizyty.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty Klienta, które nie zostały pozostawione w szafkach i uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu podczas korzystania przez Klienta z urządzeń dostępnych w Parku.
 7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zniszczenie odzieży Klienta, powstałego podczas korzystania z urządzeń dostępnych w Parku.
 8. Spółka i obsługa Parku nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie Parku.
 9. W przypadku zgubienia lub pozostawienia rzeczy przez Klienta na terenie Parku, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie obsługę Parku oraz pozostawić nr telefonu kontaktowego celem umożliwienia nawiązania kontaktu przez obsługę Parku w przypadku odnalezienia rzeczy. W przypadku odnalezienia zgubionej lub pozostawionej rzeczy Klienta, obsługa Parku niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta i wyznaczy termin odbioru.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY TRAMPOLIN

 1. Dzieci poniżej 5 lat nie mogą korzystać ze strefy trampolin.
 2. Zabronione jest wprowadzanie Dzieci poniżej 5 lat na część Parku obejmującą trampoliny.
 3. W strefie trampolin obowiązuje ograniczenie wagowe do 120 kg.
 4. Wstęp do strefy trampolin jest dopuszczalny jedynie w skarpetkach antypoślizgowych, które ze względów bezpieczeństwa mają chronić przed poślizgiem. Skarpetki można zakupić w recepcji Parku.
 5. W celu bezpiecznego użytkowania trampolin obowiązuje nakaz zdjęcia biżuterii, wszelkich ozdób mające ostro zakończone elementy oraz opróżnienia kieszeni. Podczas korzystania z trampolin nie można mieć przy sobie telefonu, kamery, kluczy, zapalniczek oraz innych przedmiotów, które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo podczas korzystania z trampolin.
 6. Podczas korzystania z urządzeń obowiązuje wyłącznie strój sportowy tj. wygodna koszulka/bluza oraz spodnie dresowe, a także skarpetki z antypoślizgową powłoką.
 7. Wszelkie aktywności na trampolinach należy rozpocząć od rozgrzewki prowadzonej do momentu, aż organizm będzie przygotowany do wysiłku na trampolinach.
 8. W strefie trampolin zabrania się:
  1. wskakiwania na trampolinę zajętą przez innego użytkownika,
  2. siedzenia na matach asekuracyjnych (podesty są wyznaczonymi miejscami do odpoczynku po skoku),
  3. skakania po matach asekuracyjnych (zezwala się jednak na przechodzenie po matach asekuracyjnych z zachowaniem ostrożności, w celu dotarcia do wybranej trampoliny),
  4. wskakiwania i wspinania się na siatkę zabezpieczającą,
  5. wskakiwania, wspinania się i wchodzenia na elementy konstrukcyjne trampolin,
  6. przeskakiwania przez elementy konstrukcyjne oraz zabezpieczające obiekt.
 9. Na jednej trampolinie jednocześnie może znajdować się wyłącznie jedna osoba.
 10. Wszelkie urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie obsłudze Parku.
 11. Klient jest obowiązany na sygnał dźwiękowy w postaci gwizdka lub nadanie komunikatu natychmiast zaprzestać aktywności i czekać na dalsze informacje obsługi Parku.

ZASADY KORZYSTANIA Z TRAMPOLIN OLIMPIJSKICH

 1. Postanowienia rozdziału VII stosuje się odpowiednio.
 2. Dzieci poniżej 10 lat nie mogą korzystać z trampolin olimpijskich.
 3. Użytkowanie trampolin olimpijskich odbywa się pod nadzorem obsługi Parku.
 4. Obsługa Parku ma prawo odmówić wstępu na trampolinę olimpijską, jeśli zauważy jakiekolwiek przeciwwskazania do ćwiczeń na tym urządzeniu.
 5. Klient ma obowiązek poinformowania obsługi Parku o przebytych kontuzjach, które mogą być przeciwwskazaniem do korzystania z trampolin olimpijskich. Wszelkie wady postawy oraz choroby kręgosłupa mogą być uznane za przeciwwskazanie do użytkowania trampolin olimpijskich.
 6. Poprawna technika korzystania z trampoliny polega na wybiciu się ze środka pola trampoliny z obu nóg i wylądowaniu na obu stopach. Kolana powinny pozostać ugięte i w rozkroku, a ręce wyciągnięte przed siebie dla zachowania odpowiedniego balansu ciała.

ZASADY KORZYSTANIA Z BASENU Z GĄBKAMI

 1. Przed wejściem do basenu z gąbkami zaleca się zdjęcie biżuterii, okularów oraz innych ozdób,
  a także opróżnienie kieszeni.
 2. Podczas korzystania z basenu z gąbkami nie można mieć przy sobie telefonu, kamery, kluczy, zapalniczek, ostrych przedmiotów, które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo podczas korzystania z basenu.
 3. Do basenu z gąbkami może skakać jednocześnie wyłącznie jedna osoba. Przed skokiem należy upewnić się, że w basenie na wysokości zajmowanego toru nie znajduje się żadna inna osoba, a po wykonanym skoku i wylądowaniu należy natychmiast opuści basen.
 4. Zabronione jest rzucanie gąbkami, skakanie głową w dół, lądowanie na głowie, zakopywanie się
  w gąbkach oraz dokopywanie się do dna basenu.
 5. Nie wolno wyrzucać gąbek poza basen.
 6. W sytuacji, jeśli Klient zgubił należący do niego przedmiot w basenie zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie obsługi Parku. Postanowienie rozdziału VI ust. 9 stosuje się odpowiednio.

ZASADY KORZYSTANIA Z TORÓW NINJA

 1. Tory ninja są to różnego rodzaju przeszkody, które zawieszone są nad materacami.
 2. Osoby korzystające z toru zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności, również w stosunku do innych aktywnych użytkowników.
 3. Nie zaleca się wchodzić na przeszkodę, z której korzysta inna osoba.
 4. Po upadku z przeszkody należy niezwłocznie opuścić poduszkę powietrzną.

ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ

 1. Korzystanie ze ścianki wspinaczkowej dozwolone jest wyłącznie w sportowym obuwiu
  z miękką podeszwą lub w skarpetach antypoślizgowych.
 2. Przed wejściem na ściankę wspinaczkową zaleca się zdjęcie biżuterii, okularów oraz innych ozdób, a także opróżnienie kieszeni.
 3. Podczas wspinaczki nie można mieć przy sobie telefonu, kamery, kluczy, zapalniczek, ostrych przedmiotów, które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo podczas odpadnięcia od ścianki.
 4. O ilości osób dopuszczonych jednorazowo do korzystania ze ścianki decyduje obsługa Parku.
 5. Zakazane jest wchodzenie na ściankę wspinaczkową w przypadku przebywania jakiejkolwiek osoby w basenie z gąbkami.
 6. Basen z gąbkami pod ścianką służy wyłącznie jako asekuracja podczas odpadnięcia.
 7. Obowiązuje zakaz wychodzenia ze ścianki wspinaczkowej poza granicę górnych chwytów.

ZASADY KORZYSTANIA Z TRAPEZU

 1. Trapez to drążek zawieszany nad basenem z gąbkami umożliwiający bezpieczny zeskok.
 2. Trapez przeznaczony jest dla Dzieci powyżej 10 lat.
 3. Na urządzenie należy wchodzić pojedynczo.
 4. Skok z trapezu do basenu z gąbkami powinien być wykonany na ugiętych nogach lub na plecy, po czym należy niezwłocznie opuścić basen z gąbkami i udostępnić miejsce lądowania innemu użytkownikowi.
 5. Zakazane jest korzystanie z trapezu w przypadku przebywania jakiejkolwiek osoby
  w basenie z gąbkami.

ZASADY KORZYSTANIA Z DONUT SLIDE

 1. Donut slide przeznaczony jest dla Dzieci powyżej 5 lat.
 2. Ze ślizgów należy korzystać tylko i wyłącznie pojedynczo.
 3. Z atrakcji należy korzystać tylko i wyłącznie na urządzeniach ślizgowych przeznaczonych do tego typu urządzeń.
 4. Po zakończonym zjeździe na poduchę należy niezwłocznie opuścić miejsce lądowania.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY KOSZYKÓWKI

 1. Korzystanie ze strefy koszykówki może odbywać się wyłącznie pojedynczo na jednym torze trampolin.
 2. Z piłek do wsadów należy korzystać wyłącznie w strefie koszykówki.
 3. Obowiązuje zakaz wchodzenia oraz uwieszania się na obręcz od tablicy.

ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW „MAŁPI GAJ”

 1. Plac zabaw „Małpi Gaj” przeznaczony jest dla Dzieci w przedziale wiekowym od 3 – 12 lat.
 2. Dzieci na placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod nadzorem Rodzica lub Opiekuna.
 3. Zabrania się korzystania z urządzeń dostępnych na placu zabaw niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz wchodzenia na siatki, górne elementy konstrukcji i w strefy poza wyznaczonymi korytarzami.
 4. Na terenie placu „Małpi Gaj” zabrania się:
 1. zaśmiecania terenu,
 2. dewastowania siatek oraz osłon konstrukcji,
 3. spożywania napojów oraz posiłków poza wyznaczonymi strefami,
 4. zjeżdżania na stojąco ze zjeżdżalni,
 5. wnoszenia ostrych przedmiotów, a w szczególności zabawek mogących zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu innych Dzieci.

ZASADY ORGANIZACJI PRZYJĘĆ URODZINOWYCH W PARKU

 1. Park jest przystosowany do organizacji przyjęć urodzinowych i w tym celu udostępnia odpowiednio przystosowaną powierzchnię, niezbędne wyposażenie oraz wykwalifikowany personel.
 2. Park w swojej ofercie posiada pakiety urodzinowe, które są zróżnicowane cenowo. Wszelkie informacje w tym zakresie dostępne są w recepcji Parku lub na stronie internetowej www.jumpspace.pl/urodziny/.
 3. Warunkiem przyjęcia rezerwacji przyjęcia urodzinowego Regulaminu jest uprzednia wpłata przez Klienta zadatku w wysokości 100 zł. Zadatek po wykonaniu usługi zostaje wliczony w jej cenę.
 4. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu.
 5. Każdy z pakietów urodzinowych przygotowany jest dla grupy min. 10 osób. Powyżej 10 osób opłata za uczestnictwo w urodzinach pobierana jest dodatkowo, od każdego dodatkowego dziecka, zgodnie z cennikiem dostępnym w recepcji Parku lub na stronie internetowej www.jumpspace.pl/urodziny/.
 6. Zabrania się przynoszenia oraz spożywania własnej żywności oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych.
 7. Nad Dziećmi uczestniczącymi w przyjęciu urodzinowym, opiekę sprawują Rodzice lub Opiekunowie, którzy są zobowiązani do wypełnienia zgody na korzystanie z usług Parku. Formularz zgody dostępny jest w recepcji Parku lub na stronie internetowej www.jumpspace.pl/dokumenty/.

ZASADY PRZEBYWANIA GRUP ZORGANIZOWANYCH W JUMP SPACE

 1. Rezerwacji terminu wejścia dla grupy zorganizowanej można dokonać osobiście, drogą elektroniczną pod adresem mailowym: kontakt@jumpspace.pl lub telefonicznie: 507 504 702.
 2. Rezerwację należy uznać za przyjętą po otrzymaniu od obsługi Parku potwierdzenia telefonicznego bądź mailowego, zależnie od formy składania rezerwacji.
 3. Przez grupę zorganizowaną (szkolną, przedszkolną) rozumie się grupę liczącą nie mniej niż 15 osób korzystających z Parku, pod nadzorem Opiekuna.
 4. Na grupę zorganizowaną liczącą 15 osób, przypada jeden Opiekun.
 5. Opiekun grupy jest zobowiązany do dostarczenia wypełnionej zgody Rodzica lub Opiekuna wszystkich Dzieci wchodzących w skład grupy zorganizowanej. Wypełnienie zgody przez Rodzica lub Opiekuna jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 6. Pobyt na terenie Parku jest możliwy po wniesieniu opłaty zgodnej z cennikiem dla grup zorganizowanych, dostępnym w recepcji Parku oraz na stronie internetowej www.jumpspace.pl/cennik/.
 7. W sytuacji pobytu na terenie Parku grupy zorganizowanej jej Opiekun ponosi odpowiedzialność za skutki zachowania uczestników grupy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Green Bike Group sp. z o.o. z siedzibą w Śremie.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem oraz adres e-mai: info@bonnenuit.love
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy
  o korzystanie z usług Parku, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy, w przypadku monitoringu: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (interesem tym jest bezpieczeństwo osób i mienia),
  a w przypadku wykonywanych przez obsługę Parku zdjęć oraz krótkich filmów: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (interesem tym jest działalność reklamowa i marketingowa administratora),
 4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i realizacją umowy
  o korzystanie z usług Parku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz w celu działalności reklamowej i marketingowej.
 5. Przekazanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niedopełnienie spowoduje, że zawarcie i realizacji umowy o korzystanie z usług Parku nie jest możliwe.
 6. Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż to jest konieczne, z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych.
 7. Istnieje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Nie przekazujemy danych osobowych do Państw trzecich.
 8. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
 9. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.