1. Administratorem danych osobowych jest Green Bike Group sp. z o.o. z siedzibą w Śremie.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem oraz adres e-mai: info@bonnenuit.love
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy
  o korzystanie z usług Parku, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy, w przypadku monitoringu: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (interesem tym jest bezpieczeństwo osób i mienia),
  a w przypadku wykonywanych przez obsługę Parku zdjęć oraz krótkich filmów: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (interesem tym jest działalność reklamowa i marketingowa administratora),
 4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i realizacją umowy
  o korzystanie z usług Parku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz w celu działalności reklamowej i marketingowej.
 5. Przekazanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niedopełnienie spowoduje, że zawarcie i realizacji umowy o korzystanie z usług Parku nie jest możliwe.
 6. Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż to jest konieczne, z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych.
 7. Istnieje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Nie przekazujemy danych osobowych do Państw trzecich.
 8. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
 9. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.