KLAUZULA INFORMACYJNA – KLIENCI

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Green Bike Sp. z o.o.Sp. k. z siedzibą przy ul. Gostyńskiej 51 w Śremie.

2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem oraz adres e-mai: info@bonnenuit.love

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w szczególności:

a) realizacji umowy zawartej w ramach złożonego zamówienia – umowy kupna,

b) obsługi reklamacji w przypadku, gdy reklamacja zostanie złożona przez Panią/Pana,

c) obsługi zgłoszeń, które mogą być do nas kierowane (np. przez naszą stronę internetową),

d) kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych z realizacją zamówienia – umowy kupna.

4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia, między innymi: firmy kurierskie oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

5.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa przez okres 6 lat.

6.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

KLAUZULA INFORMACYJNA – KONTRAHENCI

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej: Rozporządzenie), zgodnie z art. 13 informuję w załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.

Green Bike Sp. z o.o.Sp. k. w ramach wzajemnych relacji biznesowych przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć również Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników pozyskanych od Państwa w ramach zawartych umów, przesłanych zleceń, ofert, zapytań oraz innych dokumentów handlowych, a w związku z tym informujemy, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Green Bike Sp. z o.o.Sp. k. z siedzibą przy ul. Gostyńskiej 51 w Śremie.

2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem oraz adres e-mai: info@bonnenuit.love

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy czy też analizy ofert, zapytań i innych dokumentów handlowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Spółkę (Pracownicy i Współpracownicy), którzy muszą mieć dostęp do danych,  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty, które przetwarzają Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Spółki na podstawie zawartej ze Spółką umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) jak i dostawcy usług wspierających działania Spółki oraz organy administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego).

5.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do czasu zakończenia trwania wiążącej strony umowy, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

6.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do przenoszenia danych.

7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

9.Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.